PRIVACY STATEMENT

Het privacy statement van BlueMesa is onderverdeeld in het eerste gedeelte voor zzp’ers (freelancers) en het tweede gedeelte voor werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers en (toe-)leveranciers.

NewYobs is een onderdeel (merknaam) van BlueMesa. Waar BlueMesa wordt genoemd, geldt dit ook voor de activiteiten die onder de naam NewYobs worden uitgevoerd.

BlueMesa is gespecialiseerd in het professionaliseren van IT en HR. Voor het realiseren van de doelstellingen van onze opdrachtgevers leveren wij diensten op het gebied van consultancy en projectmanagement. Hiervoor zetten wij professionals in en verwerken wij persoonsgegevens.

Gegevens die BlueMesa verwerkt van zzp’ers

Uitgangspunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens bewust en vrijblijvend (zonder dwang) aan BlueMesa beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan BlueMesa heeft verstrekt, te weten:

 1. Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 2. Om met u een opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie aan te gaan, gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten en deze te onderhouden en hiervoor een financieel en urenadministratie te voeren;
 3. Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan een of meerdere (potentiele) opdrachtgevers;
 4. Om met u en onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens BlueMesa voorstellen te kunnen doen;
 6. Om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 7. Om, indien noodzakelijk, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BlueMesa verwerkt onder meer de volgende gegevens: zakelijke NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats (uw aangeleverde informatie en uittreksel KvK), e-mailadres, telefoonnummer, CV (door u aangeleverd), werkervaring, zakelijk bankrekeningnummer, kopie diploma’s, certificaten of anders met betrekking tot opleidingen, trainingen, referenties en getuigschriften (indien noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een opdracht), verklaring vastgesteld identiteitsbewijs.

BlueMesa kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan BlueMesa uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan BlueMesa uw profiel of CV, nadat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen.

BlueMesa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Echter niet langer dan 2 jaar na einde opdracht tenzij u toestemming geeft dit te verlengen met een dan over een te komen periode.

Gegevens die BlueMesa verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van, (potentiële) opdrachtgevers en (toe-)leveranciers

Uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers is dat deze gegevens aan BlueMesa beschikbaar zijn gesteld voor het volgende doel, te weten:

 1. Om u en/of ons gebruik te kunnen laten maken van onze en/of uw dienstverlening;
 2. Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

BlueMesa verwerkt onder meer de volgende gegevens: zakelijke NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), emailadres, zakelijke gegevens voor het onderhouden van de relatie (zoals ontwikkelingen binnen de organisatie en offertes), functie- en contactgegevens.

BlueMesa kan de persoonsgegevens doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. BlueMesa kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan BlueMesa uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan BlueMesa uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

BlueMesa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

BlueMesa spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van BlueMesa, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BlueMesa kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van BlueMesa voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van BlueMesa zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment middels een e-mail aan administratie@BlueMesa.nl verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Na ontvangst zullen wij uw verzoek binnen 1 maand verwerken.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop BlueMesa uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u dit per e-mail aan administratie@bluemesa.nl kenbaar maken. Na ontvangst zullen wij binnen 1 maand reageren.

Aanpassen Privacy Statement

BlueMesa kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de BlueMesa website te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.